Digitaal Collecteren

Met de onderstaande Ideal QR-code kunt u via internetbankieren een  bedrag overmaken (minimaal € 2,00)  ten bate van de Diaconie of de Kerkrentmeesterlijk werk: 

Bv

De code kan door de bank-app op een telefoon gescand worden, of door op de QR-code te klikken wordt er een betaallink geopend. (voor als deze pagina op een telefoon wordt bekeken)

Vul hier het bedrag en uw bank in. Met de knop BETALEN gaat u naar internetbankieren. Hier kan de overboeking worden bevestig. 

Diaconie

ideal-Diaconie

Kerkrentmeesterlijk werk

ideal-Kerkenraad

 

 

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters ziet toe op:

- ledenadministratie;
- geldwerving gericht op het behoud van de huidige omvang pastoraat.

door:
- verhoging bijdrage leden bij Actie Kerkbalans;
- doorberekening van kosten bij dienstverlening;
- controle op minimale bijdrage Actie Kerkbalans;
- controle op toezegging versus betaling.

voorts:
- personele zaken;
- onderhoud gebouwen;
- beheer onroerende goederen;
- restauratie- en renovatieplan;
- verwerving gelden onderbrengen bij stichting.

 

Anbi documenten vind u hier

STICHTING BEHOUD HERV. KERK BORCULO

Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo

In juli 2000 is de Stichting Behoud Hervormde Kerk Borculo bij notariële akte opgericht door het College van Kerkvoogden. Het doel van de Stichting is het verwerven van gelden voor de restauratie en instandhouding van de Joriskerk en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woord. De Joriskerk is een Rijksmonument opgenomen in het register ingevolge artikel 6 van de Monumentenwet 1988.

De binnenkant van de Joriskerk was dringend aan restauratie toe. De kerkenraad verwachtte van het stichtingsbestuur dat zij aangaf wat er daadwerkelijk moest gebeuren en dat zij de uitvoering van de restauratie op zich nam. Omdat de kerk een rijksmonument is, was toestemming nodig van zowel kerkelijke als van burgerlijke zijde. Het liturgisch beleid van de kerkenraad was er op gericht het liturgisch centrum te verplaatsen van het koor naar het midden van het schip, zodat de kerkelijke gemeenteleden meer betrokken waren bij de dienst en bij elkaar.

In maart 2003 werden in de zijbeuk nieuwe gebrandschilderde glas-in-loodramen geplaatst met de volgende afbeelding: Joris en de Draak, liturgisch raam en een raam waarin de stormramp werd verbeeld. De glas-in-loodramen in de zuidelijke muur werden vernieuwd en de gebrandschilderde glas-in-loodramen in het koor werden gerestaureerd. Alle ramen werden van voorzetramen voorzien.

In 2004 werd de verwarming vervangen, wat een hele operatie was. De restauratie van de binnenkant van de kerk werd in twee fasen uitgevoerd. In februari 2008 werd begonnen met fase 1: het realiseren van twee toiletten in de hal, nieuwe consistoriekamer, nieuw plafond en verlichting in de hal. Daarna kwam fase 2 aan de beurt. Hiervoor moest de kerk worden gesloten. De laatste kerkdienst was op 21 juni 2008. Daarna volgde een gigantische klus. De banken, preekstoel en vloer moesten er uit.  Nu kon de opbouw beginnen:  verwarmingsbuizen leggen, vloeren storten, muren afbikken en stukadoren. Tegels en houten merbau vloer leggen, nieuwe bedrading voor elektriciteit en geluid aanbrengen.  Het orgel moest worden gerestaureerd.

Een deel van de banken, de preekstoel, die geen functie meer heeft, herplaatsen. De nieuwe stoelen en het nieuwe liturgisch meubilair plaatsen. Met kerst 2008 werd de kerk officieus in gebruik genomen. De restauratie van het orgel was nog niet klaar, maar begin april was deze restauratie voltooid. De officiële opening vond op 17 april 2009 plaats. Na de restauratie van de binnenkant mocht de buitenkant niet worden vergeten. Bij de Rijksdienst is in 2010 een zesjarenplan ingediend voor het onderhoud van de buitenkant. In 2016 is dit plan voltooid.

Maar omdat een eeuwenoud gebouw altijd onderhoud vergt, is er in 2016 een nieuw onderhoudsplan voor zes jaar bij de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed ingediend. Dit plan is goedgekeurd en hiervoor krijgen we 50% subsidie. De Stichting zal proberen voor de andere helft, zijnde € 46.665,--,  te zorgen.  Door het organiseren van Valentijnsconcerten, verkoop van boeken, exposities van kunstenaars uit de regio tijdens de openstelling van de Joriskerk in de zomermaanden, zamelt de Stichting voor dit project geld in. Maar zonder hulp van u en anderen zal het niet gaan. Onze banknummers vindt u hieronder.

 

Voorzitter vacant        Email:
Bankrekening  

Rabobank:  NL74 RABO 0309 609 240

    Anbi gegevens vindt u hier

 

STICHTING BEHOUD WATERSTAATKERK GELSELAAR

Gels150x150

Eind 1996 is de Stichting Hervormde Kerk Gelselaar opgericht. De stichting stelt zich ten doel: de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw te Gelselaar. In 1997 werden voorbereidingen getroffen voor een restauratie van de tien Gotische ramen, de zij-ingang en de zuidelijke muur van de kerk.

De stichting heeft de benodigde gelden o.a. bijeen gebracht door een actie onder de Gelselaarse bevolking, een fancyfair in 1997 en een driedaags festijn in 1998.

In 2007  hadden de  houten vloeren van de kerk een herstelbeurt nodig. Bij deze werkzaamheden stuitte men op een oude stenen vloer van vroeger. De vloer werd schoongemaakt en opgehaald en op zondag 18 februari 2007 werd de kerk opnieuw in gebruik genomen met de prachtig schoongemaakte stenen in het middenpad.

Voor de toekomst wil de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar zich blijven inzetten voor de instandhouding van het kerkgebouw op een unieke locatie, in het hart van Gelselaar. Wie dit streven actief wil ondersteunen kan donateur worden van de Stichting Behoud Waterstaats Kerk Gelselaar tegen een jaarlijkse donatie van minimaal  € 12,50. Ook giften zijn zeer welkom.

     
dhr. R. ten Pas

Mr. Krebbersstraat 15

7275 AK Gelselaar

 

email:

tel: 06-16 45 06 28

bankrekeningnummer: NL69 RABO 0309 145 961